Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van SavageCilla.nl, dierencoaching, dierencommunicatie en healing. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten van door of namens Cilla Voogd, SavageCilla.nl Dierencoaching & Healing verzorgde consulten dierencommunicatie en healingen voor dier en mens, (online) trainingen, coachingstrajecten, opleidingen, webinars, seminars en events.

Artikel 1: Definities

(Behandel)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen SavageCilla.nl Dierencoaching & Healing en de cliënt/ opdrachtgever.

SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing: de opdrachtnemer, de persoon die ofwel telepathisch communiceert met het dier en/of healing geeft aan dier en/of mens, of cursussen, opleidingen, webinars verzorgd.

SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing staat ingeschreven bij het KVK onder nummer 75638576

Cliënt/ opdrachtgever; de client, eigenaar en/of de aanbieder van het dier in wiens opdracht Cilla Voogd de behandelingsovereenkomst uitvoert; degene die een healing ondergaat, een cursus of opleiding volgt bij SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing.

Patiënt: het door de verzorger ter behandeling aangeboden dier.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1 De tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever te sluiten overeenkomst komt eerst rechtsgeldig tot stand vanaf het moment dat de overeenkomst door de opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

3.2 SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing heeft het recht om het sluiten van een (behandelings)overeenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden patiënt, te weigeren en/of slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de opdrachtnemer van mening is dat behandeling van de patiënt geen, ofwel volstrekt onvoldoende, kans op succes heeft.

3.3 SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor een deugdelijke kwaliteit van de consulten, healings, trainingen en webinars.

3.5 SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing behoudt zich het recht voor de locatie van een cursus of opleiding te veranderen.

 3.6 SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing behoudt zich het recht voor om in het geval van te weinig inschrijvingen een training of webinar geen doorgang te laten vinden. Deelnemers zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

Artikel 4: Inhoud (behandel)overeenkomst

4.1 De tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten (behandel)overeenkomst is geen resultaatsverbintenis en leidt slechts tot een inspanningsverbintenis van SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing tot het leveren van een vertaling van telepathische informatie en het geven van healing, of tot het overbrengen van kennis en het geven van uitleg en oefeningen tijdens een cursus of opleiding.

4.2 De opdrachtnemer voert de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. 

Artikel 5: Tarieven en betaling

5.1 SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing stelt de in rekening te brengen tarieven vast volgens haar eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. De geldende huidige tarieven zijn te vinden op de website van het bedrijf; www.savagecilla.nl

5.2 Betaling van de nota van SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing zal vooraf via bankoverschrijving geschieden, voor of direct na de verrichting, tenzij anders is overeengekomen.

5.3 SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van haar werkzaamheden van de cliënt een (aan)betaling te verlangen en niet eerder met haar werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door de opdrachtnemer is ontvangen.

5.4 Voor niet-contante betalingen geldt een betalingstermijn van 10 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in rekening gebracht kunnen worden.

5.5 De deelname kosten voor de trainingen, online opleidingen en webinars zijn bij vooruitbetaling verschuldigd voorafgaand aan het plaatsvinden van de desbetreffende training, opleiding of webinar.

5.6 Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing zich het recht om de deelnemer uit te sluiten van deelname.

5.7 Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening.

5.8 Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting jegens SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing op te schorten.

 5.9 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5.10 Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerder met een opslag van 2%.

5.11 Indien opdrachtgever jegens SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing in verzuim is, is hij verplicht SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.

Artikel 6: Klachten

6.1 Eventuele klachten over de door SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing geleverde consulten, trainingen en webinars dienen uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan hiervan, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden. Indien de opdrachtgever niet binnen dit tijdsbestek een klacht indient wordt de opdrachtgever geacht geen klachten te hebben.

6.2 Indien de opdrachtnemer de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de opdrachtnemer te allen tijde het recht om:

  1. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
  2. het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Indien Cilla Voogd op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn jegens de cliënt dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Cilla Voogd wordt uitgekeerd.

7.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade is ten allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

7.3 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan deze overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

7.4 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

7.5 De cliënt vrijwaart Cilla Voogd voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de overeenkomst.

7.6 Met het geven van een consult, training, opleiding of webinar of het verlenen van andere diensten aanvaardt SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing een inspanningsverplichting. Ondanks dat ten aanzien van de inhoud van de door SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing geleverde consult, training, opleiding of webinar en overige activiteiten de uiterste zorg wordt betracht, kan SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing de afwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten. SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

7.7 SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing is niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen door ongeval, diefstal, verlies ontstaan tijdens een door SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing aangeboden diensten.

7.8 De aansprakelijkheid van SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting of op basis van enige andere rechtsgrond is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan het cursusgeld of de kosten van overig cursusgeld.

7.9 SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik of niet opvolgen door opdrachtgever of enige derde van door SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing verstrekte informatie en advies, of training, opleiding of webinar.

8. Overmacht

8.1 Indien SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmacht.

8.2 Duurt de overmacht 10 werkdagen of langer dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

8.3 In geval van overmacht heeft opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding. Ook niet als SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

8.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid cliënt en verzekering

9.1 Het door Cilla Voogd behandelen van het dier geschiedt te allen tijde volledig voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan het dier, goederen behorende bij het dier, of schade veroorzaakt door het dier aan derden of goederen van derden.

9.2 De cliënt is jegens Cilla Voogd en derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of zijn gezinsleden en tevens voor de schade die wordt veroorzaakt door de eigen gedragingen van zijn dieren.

Artikel 10 Annulering

10.1 Annuleren kan enkel via mail: cilla@savagecilla.nl of telefonisch via 06-48420930

10.2 Tot 7 dagen voor aanvang van het consult, de training, opleiding, webinar is kosteloze annulering van deelname door de opdrachtgever mogelijk. De opdrachtgever kan zich dan, indien er plek is, kosteloos inschrijven voor dezelfde dienst op een andere datum.

10.3 Bij annulering door de opdrachtgever vanaf 7 dagen voor de startdatum wordt 100% van de kosten van het consult, de training, opleiding, webinar, in rekening gebracht.

10.4 Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever bij een consult, de training, opleiding zijn de volledige kosten verschuldigd.

10.5 Restitutie van (een gedeelte van) de trainings- en opleidingskosten is enkel mogelijk als er sprake is van ernstige ziekte of calamiteit. Hierbij kan SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing om een bewijslast vragen van derden (arts o.i.d.).

10.6 Indien door omstandigheden een consult of  training geen doorgang kan vinden dan zal SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing trachten binnen een termijn van 14 dagen te zorgen voor een nieuwe datum voor een vervangend consult of training. Indien dit niet mogelijk is dan zal SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing uiteraard het deelname geld restitueren. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding. Iedere verdere aansprakelijkheid van SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing is uitgesloten. Dat laatste geldt ook voor annulering van andere diensten geleverd door SavageCilla.nl – Dierencoaching & Healing.